REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci

E OIL, s. r. o., Miletičova 25, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 61785/B, IČO: 45257256

DIČ: 2022930635

IČ DPH: SK 2022930635

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov alebo služieb, v súlade s ustanovením § 18 Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste v obchodnom priestore predávajúceho.

Všetky výrobky zakúpené v predajni predávajúceho, sú odovzdané odberateľovi s daňovým dokladom / pokladničný doklad alebo faktúra /, ktorý slúži aj ako záručný list.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru, až do momentu zaplatenia celej kúpnej ceny.

Do tejto doby je vlastníkom tovaru predávajúci a tovar je kupujúcemu iba zverený. Počas zverenia tovaru kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať, alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania.

V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá kupujúci predávajúcemu za vzniknutú škodu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4.2.2018

ČLÁNOK I

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1.1 Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu / druhá trieda / predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
1.2 Kupujúcemu pri reklamácii postačí doklad o kúpe.

ČLÁNOK II

ZÁRUČNÁ DOBA

2.1 Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
2.2 Všeobecná záručná doba na výrobky dodávané predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.
2.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

2.4 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2.5 Práva zo zodpovednosti za vady vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

ČLÁNOK III

MIESTO REKLAMÁCIE

3.1 Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady výrobku v sídle predávajúceho, ktorým je Miletičova 25, 821 09 Bratislava

3.2 Predávajúci v mieste určenom na prijímanie reklamácií zabezpečí prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

ČLÁNOK IV

PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

4.1 Pri reklamácii je kupujúci povinný bez pochybností preukázať, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad o kúpe vystavený predávajúcim. Reklamácia začína dňom podania reklamácie.

4.2 Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

4.3 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

4.4 Spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.5 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.6 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie / reklamačný protokol /. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.7 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.

4.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.9 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.10 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.11 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať.

4.12 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.13 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

4.14 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

4.15 Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

ČLÁNOK V

NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

5.1 V prípade, ak je reklamácia uznaná za oprávnenú má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Kupujúci predloží predávajúcemu doklady preukazujúce vznik účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou tovaru vznikli. Predložené doklady sa vždy posudzujú individuálne.

ČLÁNOK VI
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

6.1 Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

ČLÁNOK VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.
7.2 Ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišne od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.
7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.


KONTAKT

BRATISLAVA:
(+421) (0) 903 582 675

SENICA:
(+421) (0) 907 142 920

O olejoch, len tak, všeobecne ...

Neustále sa stretávame s tým, že naši zákazníci v snahe vybrať ten najlepší olej do svojho štvor - prípadne dvojkolesového milačika, používajú pojmy ako syntetika, polosyntetika, pýtajú sa na porovnanie olejov podľa výrobcov, trvajú na pomaly dnešnom d...
čítať viac